Projekt pn. „Zakup instalacji fotowoltaicznych i urządzeń wspomagających na jednym z budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Słoneczna Geodezja” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 11: Instrument REACT-EU EFRR Działanie 11.3 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU).

Projekt jest realizowany przez Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Aleja Władysława Stanisława Reymonta 21B, 62-200 Gniezno.

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zarządu Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie mieszczącego się przy Al. Władysława Stanisława Reymonta 21B w Gnieźnie poprzez przejście na gospodarkę niskoemisyjną z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

Wdrożenie efektywnych, przyjaznych środowisku technologii opartych na OZE umożliwi osiągnięcie celów szczegółowych, którymi są:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz substancji szkodliwych do atmosfery
 • zmniejszenie kosztów bieżących poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz energii cieplnej zużywanej na ogrzewanie budynku oraz ciepłą wodę użytkową
 • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowe korzyści wynikające z realizacji projektu jakie odczują bezpośredni i pośredni odbiorcy to m.in. zwiększenie komfortu pracy i przebywania w budynku, poprawa jakości powietrza i stanu środowiska oraz zwiększenie atrakcyjności miasta i Powiatu.

W ramach przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej przewidziano następujące działania:

 • modernizacja instalacji grzewczej obejmująca:
  • - wymianę kotła gazowego na powietrzną pompę ciepła
  • - montaż zasobnika buforowego
  • - wymianę grzejników w instalacji centralnego ogrzewania
 • modernizację oświetlenia obejmującą:
  • wymianę oświetlenia jarzeniowego na energooszczędne typu LED
 • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Termin zakończenia realizacji projektu: 8.12.2023 r.